Roi Agneta
9
× 8
3
× 2
1
× 3
1
8
× 2
3
1
× 3
1
5
× 4
2
× 2
1
× 3
1
5
× 4
2
× 2
1
× 3
1
5
× 3
2
× 2
1
× 2
1
4
× 8
2
× 2
1
× 2
1
4
× 7
2
1
× 2
1
4
× 3
2
1
× 2
0
× 2
3
× 4
2
1
× 2
0
× 2
3
× 4
2
1
× 2
0
× 2
3
× 2
2
1
× 2
0
× 2
3
× 2
1
× 4
1
0
3
× 2
1
× 3
1
0